Sunday, March 20, 2011

vidhyasahayak

gujarat na tamam sarkari fild ma sahayako kam kare chhe. sahayakone 2500 thi lai ne 5500 sudhi no pagar apvama ave chhe. ane e j kam karva badal regyuler kamdaro ne 3000 thi 50000 sudhi no pagar apay chhe. avo anyay kem ?